Så här arbetar vi på Rendo Bygg

Det är en självklarhet för oss på Rendo Bygg AB att utföra vårt arbete i enlighet med svensk lagstiftning, samtidigt som vi värnar om våra anställda och om miljön. Vi vill också kunna visa beställaren att arbetet vi utfört håller hög kvalitet. Därför är vi certifierade enligt BKMA, ett certifieringssystem med höga krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA). 

Denna certifiering och de krav den innefattar fungerar som vägledande utgångspunkt när vi på Rendo Bygg AB planerar och utför våra arbeten. Vi har infört ett systematiskt arbetssätt utifrån BKMA, vilket säkerställer att vår verksamhet uppfyller alla krav som ställs på kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA). Detta uppdateras för att vi ska följa förändringarna i BKMA och varje år utför DNV GL en revision för att kontrollera att vi fortsätter uppfylla kraven.

Det arbetssätt vi implementerat med hänsyn till kraven inom BKMA och KMA betyder att våra arbeten noggrant dokumenteras, kontrolleras och kvalitetssäkras. Till stor del handlar det om att vi utgår från en heltäckande plan för varje arbete, som vi ser till att följa genom att arbeta efter noggranna rutiner. Vi använder bland annat checklistor och andra typer av dokument för att försäkra oss om att varje arbetsmoment utförs korrekt i alla projekt vi åtar oss. 

byggarbetsplats

När vi avslutat ett entreprenadprojekt så får uppdragsgivaren ta del av en väldokumenterad redogörelse för hur vi uppfyllt kraven på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Detta är så klart mycket fördelaktigt för alla parter. 

På Rendo Bygg är vi måna om att leverera hög kvalitet samtidigt som vi tar hänsyn till de övriga aspekterna i KMA. Det är värderingar och synsätt som utgör en viktig del i vad vårt företag står för. För att tydliggöra vårt synsätt kring delarna i BKMA har vi skrivit en policy för respektive område. Dessa gäller hela vår verksamhet och ser till att vi alla håller oss på rätt spår.

Kvalitetspolicy

Rendo Bygg är certifierade enligt BKMA, ett produkt­certifierings­system med krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi har utformat kvalitetspolicyn efter vår egen affärsidé kombinerat med vår målsättning att bedriva verksamheten i enlighet med kraven i BKMA. Rendo Byggs verksamhet kännetecknas av ett antal punkter som ska säkerställa hög kvalitet och nöjda kunder: 

Vi ska genomföra arbeten av hög kvalitet och inom avtalad kostnad och tid.

På Rendo Bygg tror vi på individuellt ansvarstagande, tillit, samarbete och erfarenhetsåterförening. Våra medarbetare ska vara medvetna om rättigheter såväl som skyldigheter kopplade till sina respektive ansvarsområden.

Hela personalstyrkan ska vara delaktig i vårt löpande förbättringsarbete genom att gå lämpliga kurser och utbildningar. 

Inför varje projekt genomförs noggrann planering för att minimera risken för kvalitetsmissar. 

Vårt verksamhetssystem ska vara ett välfungerande stöd för att vår medarbetare ska kunna utföra arbetet med hög kvalitet. 

För vår interna revision ansvarar vår utsedde KMA-systemansvarige

personer bygger ett torn

Miljöpolicy

Rendo Byggs miljöpolicy går ut på att anpassa och utveckla verksamheten med fokus på långsiktig hållbar utveckling. Våra åtgärder och rutiner förbättras ständigt ur miljösynpunkt. I vårt arbete följer vi därför dessa riktlinjer: 

Vi samordnar planeringen av materialinköp till flera skilda projekt och ser på så sätt till att minska antalet materialtransporter. 

Vi ska genom god planering se till att minimera mängden restprodukter och avfall. Samtidigt ska vi på bästa sätt ta hand om det avfall som produceras, med källsortering och säker hantering av farligt restmaterial. Vi ska i så stor omfattning som möjligt använda oss av förnyelsebara material och produkter. 

Vi ska göra miljövänliga val gällande material och välja samarbeten med miljöcertifierade leverantörer i den mån det är möjligt. 

Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

Arbetsmiljöpolicy

På Rendo Bygg bryr vi oss om våra anställda och är måna om deras hälsa. Vi vill skapa en positiv, trivsam arbetsmiljö där alla medarbetare arbetar under trygga förhållanden. Målet är att minimera risken för psykisk ohälsa såväl som, tillbud och arbetsplatsolyckor. Vi accepterar inte orättvis eller på annat sätt kränkande särbehandling. Vi eftersträvar rätt attityd och lämpligt beteende hos samtliga i företaget. 

Samtliga medarbetare ska ta ett personligt ansvar för gruppens hälsa och den gemensamma arbetsmiljön. Det är av yttersta vikt att alla följer de regler och instruktioner som beslutas för att arbetsmiljön ska vara säker för alla. Vi ska lösa arbetsuppgifterna på ett säkert sätt och ansvaret för att detta ska bli möjligt ligger till stor del hos medarbetarna själva. 

För att säkerställa att Rendo Bygg anpassar verksamheten efter lagstiftning, så ansvarar KMA-ansvarig tillsammans med arbetsledare för att hålla sig uppdaterade om eventuella lagändringar. Samma personer ansvarar också för att identifiera eventuella risker på arbetsplatsen och att ta fram lämpliga åtgärder för att minimera dessa risker.

Produkter som kan utgöra en fara och risk på arbetsplatsen förbjuds helt för att minimera risker.

Samtliga av våra arbetsplatser har första hjälpen-utrustning för akut hjälp vid olycksfall. Till dessa finns även tydliga instruktioner om hur akuta olyckor bör behandlas akut.

Vi eftersträvar arbetsförhållanden som innefattar omväxlande arbetsuppgifter och en företagskultur som kännetecknas av samarbete och social kontakt. Medarbetare ska tilldelas arbetsuppgifter och ansvar som passar enligt deras utbildning och erfarenhet.  

Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.